MySQL导出导入命令的用例

1.导出整个数据库
 
mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 > 导出的文件名
 
mysqldump -u wcnc -p smgp_apps_wcnc > wcnc.sql

导出
mysqldump -u root  -p Log > /data/backup1/Log.sql
mysqldump -u root  -p test > /data/backup1/test.sql
 
 
2.导出一个表
 
mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 表名> 导出的文件名
 
mysqldump -u wcnc -p smgp_apps_wcnc users> wcnc_users.sql
 
3.导出一个数据库结构
 
mysqldump -u wcnc -p -d –add-drop-table smgp_apps_wcnc >d:wcnc_db.sql
 
-d 没有数据 –add-drop-table 在每个create语句之前增加一个drop table

 
4.导入数据库     (经过测试成功!能从sql脚本将表格及数据直接导入到数据库中!)
 
常用source 命令
 
进入mysql数据库控制台,
 
如mysql -u root -p
 
mysql>use 数据库
 
然后使用source命令,后面参数为脚本文件(如这里用到的.sql)
 
mysql>source d:wcnc_db.sql

导入
mysql -u root  -p Log <   /data/backup1/Log.sql
mysql -u root  -p test <  /data/backup1/test.sql

 

整个库备份
mysqldump –user=root –password –lock-tables –all-databases > /data/backup/mysqlback.sql
 
恢复已备份的数据
mysql -u root -p < /data/backup1/mysqlback.sql
 

标题标题标题

内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容

asdfaf

1
2
3
4
5
6
7
8
n = eval(input())
if n == 0:
print(“Hello World”)
elif n &gt; 0:
print(“He\nll\no \nWo\nrl\nd”)
else:
for c in “Hello World”:
print©

dsafaf

function c7sky_highlight_search_keywords($text){
if ( is_search() ) {
$s = get_search_query();
$keys = explode(‘ ‘, $s);
$text = preg_replace(‘/(‘ . implode(‘|’, $keys) . ‘)/iu’, ‘$1‘, $text);
}
return $text;
}
add_filter( ‘the_title’, ‘c7sky_highlight_search_keywords’ );
add_filter( ‘the_excerpt’, ‘c7sky_highlight_search_keywords’ );

function c7sky_highlight_search_keywords($text){
if ( is_search() ) {
$s = get_search_query();
$keys = explode(‘ ‘, $s);
$text = preg_replace(‘/(‘ . implode(‘|’, $keys) . ‘)/iu’, ‘$1‘, $text);
}
return $text;
}
add_filter( ‘the_title’, ‘c7sky_highlight_search_keywords’ );
add_filter( ‘the_excerpt’, ‘c7sky_highlight_search_keywords’ );